RAZ, dwa, trzy, ...

WIEŻA WIDOKOWA JAGODA

"Rzeczpospolita" 07.04.07 Nr 083
Plus minus

Prawa czowieka - bro przeciwko ludziom

Gdy kto zaczyna powoywa si na prawa czowieka, moemy by pewni, e zaraz usyszymy co gupiego.

Mao w ostatnim pwieczu poj, ktre by zostay w podobny sposb doprowadzone do absurdu i skompromitowane.

Moe najatwiej to zauway, jeli si przyjrzy, czym si dzi zajmuj organizacje, ktre kilka dziesicioleci temu odgryway wielk rol w walce z totalitarnymi reimami w naszej czci wiata, domagay si uczciwoci sdw i respektowania podstawowych ludzkich wolnoci. Dzi patronuj akcjom w rodzaju "tiszertw dla wolnoci", w ramach ktrej stsknione za prowokacj celebrites kuy nas niedawno w oczy obnoszonymi na koszulkach napisami "Dokonaam aborcji", "Mam okres" albo "Nie pakaem po papieu". Niegdy monitoroway przypadki tortur, przetrzymywania w wizieniach, skrytobjczych mordw politycznej policji - dzi najwiksze podniecenie ich dziaaczy budzi szansa usunicia z publicznego miejsca krzya, zwaszcza jeli w zamian mog umieci jakie obscena, najlepiej homoseksualne. Niegdy uwaay za sw misj obron ludzi niewinnych, przeladowanych za to, e dziaali na rzecz wyzwolenia spoeczestwa spod nieludzkiej wadzy - obecnie skupiaj si gwnie na uwalnianiu niewtpliwych przestpcw od uciliwoci zwizanych z odbywaniem kary oraz na chronieniu ich przed publicznym potpieniem.
Bicz na Wuja Sama

Dzieje si tak bynajmniej nie dlatego, e na szerokim wiecie mogoby zabrakn reimw pozbawiajcych swych poddanych prawa gosu i terroryzujcych ich na rne sposoby. Sytuacja w tym wzgldzie bynajmniej si nie poprawia po obaleniu Zwizku Sowieckiego - w okupowanej Czeczenii czy Tybecie wci mamy do czynienia z zorganizowanym ludobjstwem, w elaznym ucisku trzymani s poddani komunistycznych Chin, Kuby i Pnocnej Korei, w krajach islamskich morduje si w majestacie miejscowego prawa odstpcw religijnych, a w Afryce i Azji mno si antychrzecijaskie pogromy organizowane przez muzumanw. Byoby czym si zajmowa. Pod warunkiem e podobnie jak w latach zimnej wojny, prawa czowieka i obywatela byy nadal ideologicznym uzasadnieniem dla konfrontacji cywilizacji zachodniej z wrogimi jej reimami.

Ale tak ju nie jest. Dzi prawa czowieka i obywatela obrcone zostay przeciwko cywilizacji zachodniej, zwaszcza w jej wydaniu najsilniejszym, amerykaskim. Tortury, rozstrzeliwanie, masowe groby w krajach kolorowych okazuj si daleko mniej istotne od "praw kobiet", "praw homoseksualistw" i "praw socjalnych", czyli postulatw ideologicznych sucych "dekonstruowaniu" wartoci, na ktrych zbudowano cywilizacj biaego czowieka. Na jedn petycj czy pikiet w sprawie okupacji Tybetu czy Czeczenii przypadaj dziesitki, jeli nie setki spektakularnych zaangaowa w walk z kar mierci w USA (ale ju nie w Chinach) oraz kar bezwzgldnego doywocia w innych krajach zachodnich, w promowanie aborcji i pilnowanie, czy homoseksualna rozpusta darzona jest wszdzie naleyt rewerencj. Masakry chrzecijan nie wydaj si wspomnianym obrocom praw czowieka ani w czci tak ciekawe jak ledzenie, gdzie i kiedy CIA miaa czelno przelecie samolotem, nie opowiedziawszy si wczeniej ze szczegami miejscowej prasie.
Marsz przez instytucje

Wynika to z faktu, e wspomniane midzynarodowe organizacje pady ofiar strategii wskazanej radykalnej lewicy przez Gramsciego (przypomnijmy, e w przeciwiestwie do Lenina w ideolog "ruszania z posad bryy wiata" zaleca lewicy "marsz przez instytucje"). Tworzyli je ludzie, ktrzy uwaali, e demokracja liberalna w wydaniu zachodnim i wypracowane przez ni standardy wolnoci sowa, wyznania i praw obywatelskich s istotnym osigniciem w rozwoju ludzkoci i jako takie winny by upowszechniane na caym wiecie. Niepostrzeenie za przeszy w rce ludzi, ktrzy patrz na to zupenie inaczej - ludzi, ktrzy, jak uj to przywdca rewolucjonistw w "Biesach" Dostojewskiego, "nie godz si na ani jedn z", to znaczy nie interesuje ich nic mniej ni wcielenie w ycie wyznawanej utopii. W ich optyce demokracja liberalna w typie zachodnim jest systemem rwnie niesatysfakcjonujcym jak rozmaite funkcjonujce na wiecie reimy. Za to o wiele atwiej ni one poddaje si, wanie przez szacunek dla owych standardw, ich ideologicznej ekspansji.

Mwic krtko, prawa czowieka stay si narzdziem wcielania w ycie programu radykalnych zmian spoecznych majcych przemodelowa wiadomo Zachodu, oprze na nowych zasadach jego organizacj spoeczn i wykreowa nowe wartoci na miejsce starych, ktre z kolei naley skompromitowa, zohydzi i odrzuci. Cel jest ten sam, ktry przywieca lewicy od czasw rewolucji francuskiej - zburzenie starego porzdku i zbudowanie na jego gruzach nowego wspaniaego wiata.

I podobnie jak we wszystkich poprzednich odsonach tej walki nie bardzo wiadomo, jak ma wyglda ten nowy wspaniay wiat - rysuje si jedynie mglicie wizj powszechnej tolerancji i oywczej rnorodnoci. Wiadomo natomiast doskonale, jak doprowadzi do upadku porzdku, ktry przez wiele pokole organizowa spoeczestwa naszej czci wiata i przynis im nieporwnywalny z innymi cywilizacyjny sukces.
Prawo wszystkich do wszystkiego

Nie chc si wdawa w metodyczny wykad, ktry wymagaby solidnej ksiki - mwic pokrtce, tego cywilizacyjnego sukcesu nie byoby, gdyby nie spoeczny ad zapewniajcy jednostce moliwo twrczego dziaania i czerpania ze korzyci. W tym adzie istotn rzecz jest ochrona rodziny jako podstawy spoecznej struktury. To perspektywa zapewnienia swej rodzinie jak najlepszego losu uruchamia w czowieku pokady pracowitoci, przedsibiorczoci i kreatywnoci, ktre w cigu kilku pokole przyniosy Zachodowi rozkwit. Upadek znaczenia rodziny, zastpienie spoeczestw opartych na tym modelu - "patriarchatu", jak zw to pogardliwie burzyciele - spoeczestwem singli pozostajcych ze sob w lunych i niezobowizujcych zwizkach erotycznych to prosta droga do wygaszenia cywilizacyjnego postpu.

Temu zabjczemu dla naszego wiata procesowi bardzo sprzyja zaliczenie do praw czowieka tak zwanych praw socjalnych, czyli "prawa" do ycia na cudzy koszt. Jest to oczywicie odwieczny postulat lewicy - pozbawienie obywateli wasnoci, przejcie jej przez wadz, ktra, rozdajc je wedug kryteriw "spoecznej sprawiedliwoci", zrwna losy zapobiegliwych i lekkomylnych, preferujc tym samym drugich. Jednak gdy realizacja tego postulatu w rnych czciach wiata jawnie go skompromitowaa jako recept na powszechny dobrobyt, zosta on zaliczony do redagowanego na nowo katalogu praw czowieka. Nikt ju nie wmawia nam, e jako spoeczestwo powinnimy "wyrwnywa szans" przez oddawanie wielkiej czci swych dochodw biurokratycznemu molochowi oraz godzi si z okradaniem wdw i sierot podatkiem spadkowym, poniewa to uczyni wiat bogatszym - dzi syszymy, e mamy si na to godzi, bo czowiek ma niezbywalne prawo do ycia na koszt innego czowieka.

Rwnie caa paleta "praw" dotyczcych spraw pciowych to nic innego jak nowa maska dla starego, rewolucyjnego denia do wyrwania dzieci spod zgubnego wpywu rodzicw. Zgubnego, gdy jest oczywiste, e w rodzinie dzieci musz si ksztatowa na obraz i podobiestwo swoich rodzicw, a ci nowego czowieka niezbdnego do zbudowania nowego wspaniaego wiata nie wychowaj na pewno. Rozwizanie tego problemu dawna lewica widziaa w przymusie - odebraniu dzieci rodzicom i wychowywaniu ich w specjalnych szkoach janczarw. Nowa zarzucia ten prostacki projekt na rzecz bardziej finezyjnych. Jednym z nich jest rozszerzenie katalogu praw czowieka o "prawa dziecka" - z grubsza polegajce na przyznaniu mu prawa do niesuchania rodzicw. W przypadku prby narzucania przez tat i mam wartoci "patriarchalnych" sprzecznych z tymi, jakie dziecko przyswaja sobie z mediw elektronicznych i publicznej edukacji, w sukurs pospieszy pastwowy aparat przemocy.

Jeli oczywicie w ogle tata i mama mieszkaj ze sob, albowiem inne poszerzenie tego katalogu oznacza cofnicie przywilejw, jakie rodzina miaa w tradycyjnym systemie spoecznym. Wychowanie dzieci jest pewnym trudem, ktry tradycyjny ad rekompensowa szczeglnym potraktowaniem zwizku kobiety i mczyzny. Oczywicie rozszerzenie tego szczeglnego traktowania na konkubinaty w ramach "praw" kobiet i tzw. mniejszoci seksualnych sprawia, e normalna rodzina zostaje ustawiona na pozycji przegranej.
Ochrona ycia wygodnego

Nie wdajc si w szczegy, zwrmy uwag, e aby rozmnoy wspomniane "prawa", milczco poszerzono katalog imponderabiliw - obejmujcych tradycyjnie wolno, wasno i sprawiedliwo - o prawo do przyjemnoci. Forsowane w krajach zachodnich i w instytucjach midzynarodowych "prawa" dla mniejszoci seksualnych od dawna nie sprowadzaj si ju tylko do ochrony tradycyjnie rozumianych praw przysugujcych wszystkim bez wzgldu na "tosamo seksualn". Obecnie przekadaj si na "prawo" do tego, aby we wszelkich dziaaniach zmierzajcych do realizowania swej seksualnoci by powszechnie akceptowanym. Mieci si to zreszt doskonale w nowym rozumieniu praw czowieka. Jeli prawa te mog nam narzuci obowizek utrzymywania czowieka rozrzutnego i lekkomylnego, ktry strawi ycie na pogoni za przyjemnociami w susznym przekonaniu, e o jego byt troszczy si musz inni - to mog nam te narzuci obowizek okazywania szacunku i akceptacji dla rozpustnika. Szczeglnie jeli zapragnie on manifestowa rozpust homoseksualn.

Owo "prawo" do bycia akceptowanym wynika z takiego rozumienia ludzkich prerogatyw, ktre mona by nazwa prawem do beztroski. Jeli tradycyjny ad oferowa nam ochron tylko pewnych podstawowych obszarw naszego ycia, przyjmujc zaoenie, e za reszt czowiek ponosi odpowiedzialno sam, to nowa lewica zaoferowaa ochron ycia wygodnego - od momentu przypadkowego poczcia do eutanazji (zwanej prawem do "godnej mierci").

Pene wcielenie w ycie pisanego przez ni dzi zmodyfikowanego katalogu praw czowieka oznacza bdzie, e obywatel nowego wspaniaego wiata nie bdzie za modu zmuszany do osigania jakichkolwiek wysokich celw (prawa dziecka), nie bdzie potem goniony do pracy (prawa socjalne, czyli do "godnego ycia"), nie bdzie ponosi kosztw ani konsekwencji przypadkowego spodzenia potomstwa, nie bdzie odczuwa bolesnych konsekwencji wejcia w konflikt z prawem (prawa winia do humanitarnego traktowania).

Nie bdzie podlega adnej krytyce, ktra mogaby mu zepsu humor - przed czym chroni go choby prawo do nienarzucania mu adnych przekona religijnych. A jeli stwierdzenie, e nie wolno zabija dziecka dla wygody matki, traktowane jest dzi wycznie jako "pogld religijny", i to naruszajcy "prawa kobiety", to pod t kategori mona rwnie dobrze podcign dowolne wskazanie natury etycznej. Chroni go bdzie take prawo do prywatnoci, ktre ju dzi w niektrych krajach zabrania publikowania zdj pedofilw, maniakalnych mordercw i terrorystw. Albo inne prawa, jakie da si wywie z tych, ktre burzyciele cywilizacji wmawiaj nam od pewnego czasu, zamykajc potencjalnym krytykom usta hasem "prawa czowieka".

Czy moe istnie spoeczestwo ustawowo preferujce ludzi samolubnych, niemoralnych, podporzdkowujcych wszystko swojej przyjemnoci, bdcych kady miar sam dla siebie? Oczywicie e nie. I burzyciele doskonale o tym wiedz, nie s a tak gupi, by nie wiedzie, co robi: niszcz. Potrzebuj gruzw, aby zbudowa na nich wiat nowy. W czasach rozwoju, wysokiego przyrostu naturalnego i drastycznych rnic majtkowych destrukcji spoeczestwa dobrze suyo odwoanie si do ludzkiej aktywnoci i agresji. W czasach powszechnego dobrobytu i zgnunienia lepiej suy temu samemu celowi odwoanie si do lenistwa i biernoci.

Dlaczego poddajemy si tej demagogii? Moe dlatego, e przywyklimy patrze na jedn tylko stron rachunku. Kto ma prawo - kto inny musi ponie koszt tego prawa. Gdyby czowiek oguszony demagogi o swych prawach cho przez chwil pomyla, jakie mu si narzuca zwizane z nimi koszty, zbuntowaby si natychmiast.
Rafa A. Ziemkiewicz

http://www.rzeczpospolita..._minus_a_4.htmlnowa lewica zaoferowaa ochron ycia wygodnego - od momentu przypadkowego poczcia

A potem:

Nie zrozumiae, Zdzichu, tego pierwszego cytatu. Podpowied: chodzi o ochron wygodnego ycia "matki", a nie podu. Tak wic sam tu bysne.

Nie zrozumiae, Zdzichu, tego pierwszego cytatu. Podpowied: chodzi o ochron wygodnego ycia "matki", a nie podu. Tak wic sam tu bysne.
Ty nie zrozumiales:Kurwa, zwracam honor. Teraz czytam i sam si dziwi. Najebany byem.
Ziemkiewicz susznie zauway,e np AI i inne tego typu organizacje to najczciej lewacy-trockici i temu podobni,ktrzy szerz poprzez ,,prawa czowieka" poglady ,,postpowe".

Ale z drugiej strony:
gdzie i kiedy CIA miaa czelno przelecie samolotem, nie opowiedziawszy si wczeniej ze szczegami miejscowej prasie.

Czy on udaje,czy naprawd nie kuma e tu nie chodzi o ,,jaki" samolot i o to,e przelecia,a o fakt e na terenie Polski CIA,Mossad czy tym podobne agentury by moe za przyzwoleniem wdz urzdzay sobie jakie katownie dla niewygodnych winiw .Nie wiem co w tym dziwnego,e wielu ludzi jest czym takim oburzonych?Tzn mamy przymyka oko na jakie np skurwysystwa tylko dlatego,e s amerykaskie?

Co do paru innych spraw to tez niekoniecznie ma racj-w Czeczenii trwa ludobjstwo?Niby gdzie i kto to robi skoro Ramzan Kadyrow -czeczeniec ma pod broni kilkadziesiat tysiecy ludzi,gwnie czeczecw a separatysci to od 500-do 2 tys ludzi max i to w czsci cudzoziemcw.Albo jest nie na czasie i zwyczajnie niedoczyta,albo manipuluje.Zreszt tyle,ile przez ostatnich kilka lat obrocy praw czowieka pomyjw wylewali np na Rosj,Biaoru to ja nie wiem gdzie on by...Do dzisiaj na portalu wyborczej sa kategorie ,,kraje" i jest Czeczenia-a przeciez to nie oddzielne pastwo-ale artykuw o ,,zych" Ruskich byy tam setki.Ja to wrcz uwaam,e ta AI to agentura UE i napierdala dlatego na wybrane pastwa, i amerykanom jako najmocniej si akurat nie dostaje i nigdy nie dostawao.Ich(obrocw praw czowieka) ,,pilne akcje"-Rosja ,Sudan,Turcja.

http://www.amnesty.org.pl...m-pilnych-akcji

A na gwnej stronie-owszem jest i USA,ale jest i Biaoru,Wietnam i Kamboda.

Nie wiem dlaczego Ziemkiewicz uparcie twierdzi,e te organizacje uwziy si na USA.Moim zdaniem uwziy si na wszystkie kraje uznane za zbyt mao ,,postpowe", USA jako pastwo nie jest ich wrogiem-poprzez krytyk USA chodzi zapewne o zastpienie kliki Busha ,klik jeszcze bardziej postpowej Clintonowej.I wtedy USA znowu bed ,,dobre" choby robiy dalej to samo.

Czy on udaje,czy naprawd nie kuma e tu nie chodzi o ,,jaki" samolot i o to,e przelecia,a o fakt e na terenie Polski CIA,Mossad czy tym podobne agentury by moe za przyzwoleniem wdz urzdzay sobie jakie katownie dla niewygodnych winiw .Nie wiem co w tym dziwnego,e wielu ludzi jest czym takim oburzonych? Oburzenie oburzeniem, atwo je wznieci ale dowiedziono istnienia tych katowni w kocu, czy sprawa zostaa na etapie talibw w Klewkach? Pytam powanie bo nie orientuj si
"RZECZPOSPOLITA" 23.04.07 Nr 95

Druga strona
Pery i plewy Rafa Ziemkiewicz

Rzeczy ukraiskie

Niepodlego Ukrainy jest dla nas wana - trudno si z tym nie zgodzi. Tylko dlaczego wyprowadzamy z tego wniosek, e Polska jest na mier i ycie zwizana z prezydentem Juszczenk i jego pomaraczow rewolucj?

Patrzc na spraw chodno, bezwarunkowe i gorce poparcie, jakiego mu Polska udzielia i nadal udziela, pastwu polskiemu nie dao jak dotd nic, a Polakom mieszkajcym na Ukrainie, o ktrych przecie te powinnimy myle, bodaj wrcz zaszkodzio. Polska mniejszo w tym kraju wci jest sekowana, i to, zdaniem jej przedstawicieli, jeszcze bardziej ni za czasw Kuczmy.

Podzielilimy sobie w naszej wyobrani Ukrain na cz prorosyjsk i prozachodni. Ale tak naprawd Ukraina dzieli si na cz prorosyjsk i antypolsk. W tej drugiej czci nikt nie moe sobie zapewni politycznego poparcia, jeli nie bdzie kania si ukraiskiemu nacjonalizmowi, jeliby rzeczywicie chcia zerwa z ponur, krwaw przeszoci woyskich rzezi, z ich dzikim okruciestwem i przeraliw sumiennoci zacierania wszelkich ladw po wymordowanych - wcznie z wycinaniem sadw i rozbieraniem do ostatniej cegy wszystkich postawionych przez Polakw budynkw, nawet szk. Popierajc bezwarunkowo zachodni cz Ukrainy przeciwko wschodniej, popieramy te ukraiski antypolonizm.

I jedynym sposobem, jaki znalelimy na wybrnicie z tej puapki, jest udawanie, e o tym nie wiemy.

Co zrobi Polska, jeli si okae - a wszystko na to wskazuje - e Ukraicy demokratycznie opowiadaj si za innym przywdc ni jedyny uznawany przez nas za demokrat? Obrazimy si na nich? Czy jednak bdziemy prbowali zbudowa dobre stosunki z Janukowyczem? Jeli jest w polskich wadzach - bo w polskich mediach wida, e nie - ktokolwiek, kto dopuszcza tak myl, to moe sensownie byoby zacz je budowa ju teraz, kiedy jeszcze moemy co utargowa? Bo na razie polska polityka wobec Ukrainy to fortepian, w ktrym jest tylko jeden klawisz.
Rafa Ziemkiewicz
Brawo Ziemkiewicz,w kocu usyszaem od jakiego dziennikarza to co sam myl na ten temat.Do piachu z pomaraczow rewolucj-przedziwn koalicj pogrobowcw UPA i prounijnych demoliberaw.

Btw.To co takiego jak ta antyputinowska ,,Inna Rosja"-yd Berezowski,neo-staliniowiec i zarazem fan Hitlera Limonov oraz prounijni demoliberaowie.miac si czy paka jak nasze media nad nimi si ualaj?
Ziemkiewicz bredzi, byem par razy na Ukrainie i z adnym antypolonizmem si nie spotkaem, w wrcz przeciwnie, typ chyba nigdy nie by za wschodni granic.
Human powiadasz na zachodniej Ukrainie lubi Polakw-to dlaczego tyle byo problemw,eby gupi cmentarz otworzy???I to nie blokowa tego Kijw a wadze lokalne wanie(pomaranczowe bysmy powiedzieli dzisiaj),a z tym usuwaniem nawet sadw jako pozostaoci po Polakach to te fakt- zreszt w bloku Julii Tymoszenko jest UNA-UNSO ktra zasyna niszczeniem polskich nagrobkw na cmentarzach.Mona by tak wymienia dugo.
Jak im jaki bawan krzyknie eby karci Polakw to chrem si zgodz i na niego zagosuj, ale po chwili zapomn i znowu bd w porzdku, poza tym przeciez zawsze w kupie ludzie gupiej.
Kaczyski przeprasza za Pawokom gdzie by odwet za dziaano UPA i w zasadzie izolowany eksces-a Ukraicy NIE PRZEPROSILI za UPA i rze woysk i nie maj zamiaru.Poza tym podobnie pisowcy zachowuj si w wypadku Litwy-polska mniejszo dalej jest przymuszana do zmiany nazwisk,polskich szk jest niewiele,Polacy s wywaszczani itp a Kaczor jedzie i si umiecha i udaje ,e wszystko ok-ciekawe,e wobec np Rosji czy Niemiec nie jest taki wyrozumiay.,cho tam relatywnie patrzac Polacy nie s tak gnbieni.

Nie mam nic do Litwy czy Ukrainy,ale nie kosztem Polakw i w sumie gwno mnie obchodzi,e kto choruje na strach przed ruskimi do tego stopnia,e gotw zapomina o zbrodniach np UPA-tylko jakim k..prawem to robi??

Pierdolona paranoja zatacza ju takie krgi,e o Katyniu to i wszem mwi jak najwicej (i dobrze),ale zbrodnia woyska przecie jeszcze gorsza(bo wymordowano gwnie kobiety i dzieci a do tego w barbarzyski sposb) jest ju przemilczana, mao tego polskie wadze oprotestoway projekt pomnika powicony ofiarom UPA.Pierdol takich palantw,Ziemo tym razem ma 100% mojego poparcia.

Podzielilimy sobie w naszej wyobrani Ukrain na cz prorosyjsk i prozachodni. Ale tak naprawd Ukraina dzieli si na cz prorosyjsk i antypolsk.

Exploited - chodzi mi o to konkretnie zdanie - jest to bzdura do kwadratu. to, e antypolonizm wystpuje w pewnych rodowiskach to jeszcze nie powd by go przypisywa wikszoci zachodnich ukraicw. moim zdaniem Ziemkiewicz nigdy tam nie by bo gada jak potuczony, we Lwowie byem chyba 5 razy - pierwsza z brzegu scenka - podchodz do modego typa i pytam amanym rosyjskim o drog, na co ten oburzony "Panie, niech pan nie mwi do mnie po rosyjsku, bo tu Ukraina jest, niech pan mwi po polsku, ja zrozumiem". jad pociagiem do Odessy ze Lwowa, akurat miejscwki dostaem obok typw ktre wyglday jak nasze dresy, jak usyszeli e z polski jestem to od razu flacha na st i pijemy. takich sytuacji to mgbym mnoy - jak ludzie na zachodniej ukrainie sysz, e jeste z Polski to sami zagaduj z sympati, czsto gadaj, ze robili u nas na budowie. W Kijowie jakie 3 tygodnie temu na koncercie sajko pojawia si spora ekipa miejscowych enesw, na pocztku bya pewna rezerwa, ale nastepnego dnia to musiaem si przed nimi chowa, bo co widzieli kogo od nas to lecieli z flaszk i krzyczeli "o naszi Polaki, napijte se z namy" - kurwa bym mia chyba z 7 promili jak bym mia tego wieczoru z kadym kto chcia po 50-tce si nawet napi
Wic jak czytam to co pisze Ziemkiewicz (ktrego poza tym bardzo szanuje) to sobie myle, typ ca swoj wiedze o Ukrainie bierze z gazet, ktre zawsze wycigaja jakie drastyczne przykady, kiedy rzeczywisto jest zupenie inna.
Myle ze nie chodzi raczej o to eby zastanowi si kogo wspieramy, i raczej robi to przez pryzmat interesw Polski, a nie ukrainy. Jezeli z naszego wsparcia korzystaj ludzie ktrzy s bd byli antypolsko nastawieni to co jest nietak.
I znowu Juszczenko przyjecha i tym razem kajanie si za akcj ,,Wisa"-znowu my z woli Kaczora odgrywamy rol tych ,,zych" a o faktycznych mordercach z UPa ani sowa.Czyli przyszli li Polacy i wyjebali n iz tego ni z owego dobrych Ukraicw spod Przemyla pod Olsztyn i Wrocaw.Czy to nie jest skurwysystwo???I jeszcze sugestia,jakoby Polacy tak naprawde akcji ,,Wisa" nie popierali co jest bzdur...Ta operacja zostaa opracowana i przeprowadzona przez przedwojennych oficerw WP...Nazywanie gen.Mossora i jego oficerw ,,komunistami" przez Juszczenk i Kaczora jest zwyk bezczelnoci.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Mossor

http://pl.wikipedia.org/w...ra%C5%82%C3%B3w
Nie przesdzam o Ukrainie, bo nigdy tam nawet nie byem, ale problem Cmentarza Orlt Lwowskich (o czym Exploited przypomnia) jest faktem, to raz, a podczas swojej wyprawy na Biaoru zauwayem, e ta serdeczno o ktrej pisze Human Animal, cho robi na czowieku z lewej strony Buga wielkie wraenie (wiedz o tym), czasami jest powierzchowna; mielimy takie klimaty, e typ i zagada, i flach postawi, i zagrych, a jak si ju podlalimy to zaczyna co cwaniakowa, naciga, proponowa inwestycj w rne "byznesy" itp. To dwa.
sorry za offtopa (w tym dziale rodzi sie faszyzm ) ale za kazdym razem jak piszesz o klimatach wschodu przypomina mi sie tekst r27, ze na Bialorusi 'grales w druzynie Adama' kurwa za ostre haslo


 

Powered by WordPress dla [WIEŻA WIDOKOWA JAGODA]. Design by Free WordPress Themes.