Recepta na prawdziwy antysemityzm

WIEŻA WIDOKOWA JAGODA

"Rzeczpospolita" przynosi wywiad ze skrajnie nieodpowiedzialnym profesorem

www.rp.pl/artykul/426813_...tysemityzm.html

Jasiewicz stosuje w swoich wypowiedziach wszystkie antysemickie klisze - ydzi, jako solidarna mafia popierajca si wzajemnie w przekamaniach (zakamuflowani jako Kanadyjczycy), anegdotyczne i stereotypowe relacje uprzedzonych ludzi traktuje jako niepodwaalne fakty.

dla dodania sobie wiarygodnoci miejscami agodzi ton, prbuje rozmy pojcia ("sugerowabym, eby obok antysemityzmu i antyjudaizmu wprowadzi nowe pojcie: antyydowsko"). kluczem do jego wiatopogldu wydaje mi si natomiast negacja Holokaustu.

z tych przyczyn wywiad raczej dla osb dorosych


Recepta na prawdziwy antysemityzm

Piotr Zychowicz

- Uwaam, e ksiek nie powinno si dzieli na antysemickie i filosemickie, lecz na dobre i ze - mwi profesor Krzysztof Jasiewicz

Rz: W opublikowanej dziewi lat temu ksice „Pierwsi po diable” dowodzi pan, e kolaboracja ydw z Sowietami bya znikoma, ale zostaa wyolbrzymiona przez Polakw. W swojej nowej pracy „Rzeczywisto sowiecka 1939 – 1941 w wiadectwach polskich ydw” pisze pan, e cz ydw jednak wsppracowaa z okupantem.

To tylko pozorna sprzeczno. Obie ksiki opisuj to samo terytorium (Kresy) i ten sam okres (lata 1939 – 1941). W „Pierwszych po diable” rekonstruowaem jednak proces ksztatowania si sowieckich elit. Zoonych z funkcjonariuszy „z importu” oraz – po pewnym czasie – z lokalnych mieszkacw. Wczytujc si w przytoczone przeze mnie wwczas liczby, mona jednak zauway, e skala kolaboracji ydw z Sowietami bya dua. Tamta ksika umiejscawia to zjawisko w szerszym, wieloetnicznym kontekcie. Bo wspprac z Sowietami podjy wszystkie mniejszoci. Take Biaorusini czy Ukraicy. A nawet Polacy.

Ci Polacy byli z marginesu spoecznego?

Cz tak, ale kolaborowali take tak zwani przecitni obywatele. W „Pierwszych po diable” by moe pisaem momentami zbyt emocjonalnie, ale chciaem przedstawi ca okupacj. Z perspektywy czasu i w wyniku przeprowadzonych pniej bada nasuna mi si bezwzgldna konieczno reinterpretacji czci zjawisk. Zwaszcza tych, w ktrych udzia brali ydzi. Podobnie jak dla wielu przedstawicieli innych mniejszoci kolaboracja dla czci ydw bya sposobem na ycie i szans na karier. To, e potem system komunistyczny zacz ich poera i e przejrzeli na oczy, nie usprawiedliwia ich wczeniejszych postaw.

Jaki obraz wyania si z paskiej nowej ksiki?

Przedstawiam w niej postawy ydw, a take – w czci zawierajcej relacje – ich wasne impresje z sowieckiego „raju”. Dua cz z nich nie jest specjalnie budujca i kae si zastanowi, jak na Kresach wygldaa okupacyjna codzienno przecitnego Polaka. On nie mia do czynienia z elitami sowieckimi, ktre opisaem w „Pierwszych po diable”. Czsto nawet nie wiedzia, jak si nazywa pierwszy sekretarz partii w jego rejonie. Na co dzie styka si z ydowskimi ssiadami wysugujcymi si okupantowi. Mg na przykad dowiadczy wielu okruciestw i ponienia ze strony czerwonych milicji, w ktrych skad weszo wielu ydw.

Jak czsto ten obraz pojawia si w polskich relacjach?

Nagminnie. A przejrzaem kilkanacie tysicy relacji, pamitnikw i tym podobnych rde, w zbiorach krajowych i zagranicznych. I jeszcze jedno. W „Rzeczywistoci” zmieniem form opisu. Poniewa pisaem tylko o ydach, nie widziaem potrzeby neutralizowania patologii, jakie byy udziaem czci tej spoecznoci, obszernymi przykadami niegodziwoci ukraiskich bd biaoruskich. Co nie oznacza, e ich nie byo. Piszc w ten sposb, stworzybym jednak trzy opowieci w jednej ksice. Uwaam, e takie rozwadnianie i ukrywanie problemu jest zbdne.

Nie boi si pan, e zostanie okrzyknity antysemit?

Bardzo si boj. Podczas spotkania w Pen Clubie podszed do mnie pewien znany autor i poprosi o przyjacielsk rad. Powiedzia, e pisze ksik i niestety nie uda mu si omin opisu relacji polsko-ydowskich na Kresach. I cho wcale nie wartociuje tego, co si dziao, jedynie przedstawia suche fakty, wychodzi mu obraz do ponury. „Boj si strasznie – mwi – co z tego wyniknie. Nie mam zych intencji, nie mam nic przeciwko ydom, ale obawiam si, e zostan posdzony o antysemityzm”. Powiem szczerze, nie umiaem mu nic poradzi. Uwaam jednak, e ksiek nie powinno si dzieli na antysemickie i filosemickie, lecz na dobre i ze.

Dzi to kryterium nie obowizuje?

Obecna sytuacja jest nienormalna. Jako historycy stajemy przed koniecznoci ogromnych bada na temat tego, co si dziao na Kresach, ale rozbijamy si o ska. Nie ma bowiem chtnych do pisania na ten temat. W wielu wypadkach wanie z obawy przed atk antysemityzmu. Boj si takiego oskarenia nawet powani, utytuowani naukowcy. By moe przeraa ich namolno gorliwcw goszcych na przykad konieczno wykastrowania „Lalki” Prusa z wtkw ydowskich, bo rzekomo s antysemickie. Z tego samego powodu kto chcia nawet ocenzurowa Pismo wite!

W naukach historycznych to zjawisko te wystpuje?

Tak. Poraony jestem na przykad tym, co w wywiadzie udzielonym „Rz” powiedzia prof. Anthony Polonsky z Londynu. e „ydokomuna” jest antysemickim hasem o bardzo starych korzeniach i doszuka si jego ladw w „Nie-Boskiej komedii”. Zamiast kolejnych impresji literackich pan profesor powinien pojecha do Moskwy i przeczyta choby cz dokumentw z tamtejszych archiww. Wystarczy zreszt zna rosyjsk literatur przedmiotu. Wynika z niej, e midzy rokiem 1934 a 1937 a 40 proc. kierowniczej kadry centralnego i terenowego NKWD – z Henrykiem Jagod na czele – stanowili ydzi. To tak gigantyczna nadreprezentacja, jakby personel Biaego Domu w USA skada si w 90 proc. z Polakw. Takich przykadw mona poda wicej. Haso „ydokomuna” nie wzio si z powietrza.

Mwi pan, e brakuje w Polsce ksiek o Kresach. By moe to wina PRL, w ktrym by to temat zakazany. Gdy pisano o ydach, dotyczyo to tylko okupacji niemieckiej.

Zgoda. Podczas gdy w Polsce cenzura i polityka kadrowa partii reguloway ycie naukowe, w USA, starej Unii czy w Izraelu dynamicznie rozwijay si badania na temat Holokaustu. I nie mona si dziwi, e zajmowali si tym w duej mierze badacze ydowscy. Plonem tych bada s tysice publikacji i wiele zakadw na uniwersytetach, muzew i innych orodkw badajcych t problematyk. Wypracowane przez te rodowiska warsztat i aparat pojciowy nie do koca s jednak dla nas do zaakceptowania.

Na przykad definicja antysemityzmu?

Choby. Mam ogromny szacunek do ydw, uwaam, e s „naszymi starszymi brami w wierze”, chyl czoa przed ich wielk tragedi. Ale nie mog zaakceptowa sytuacji, e kada uwaga krytyczna pod adresem ydw jest automatycznie odbierana jako antysemicka. To dawi wolno naukow, wszelk swobodn wymian myli. Wbrew pozorom najbardziej uderza to w ydw. Zudne jest bowiem przekonanie, e Polacy wraz z wymarciem wiadkw zapomn o wydarzeniach na Kresach, a reszt zrobi autocenzura niektrych historykw uwaajcych, e pisanie krytycznie o ydach jest w zym stylu i nie uatwi kariery.

Skoro jednak nie pisze si o tym ksiek, to gdy wymr ostatni uczestnicy wydarze, sprawa ulegnie zatarciu.

Nie, bo ta wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Spotkaem wielu modych ludzi, ktrzy z detalami potrafi zrelacjonowa opowieci dziadkw o bramach triumfalnych wznoszonych przed sowieckimi czogami. Jeeli nie moemy otwarcie mwi o takich sprawach, zaczynaj si wok nich gromadzi niezdrowe emocje. To recepta na prawdziwy antysemityzm.
Powiedzia pan o wytworzonym przez ydowskich historykw aparacie pojciowym...
Norman Davies w jednym z wywiadw opowiada, e w latach 70. do Londynu przyjecha znany historyk Holokaustu Jehuda Bauer. Ambasada Izraela zorganizowaa z nim spotkanie, na ktre zaprosia wszystkich historykw ydowskiego pochodzenia mieszkajcych w Anglii. Davies dosta si tam dziki znajomoci z Polonskym. I by zszokowany. Bauer przedstawi bowiem instrukta, jak naley pisa o II wojnie wiatowej. Po pierwsze cierpienia ydw naley wyczy z losw innych narodw. Po drugie ludzi naley podzieli na trzy kategorie. Katw, patrzcych obojtnie i ofiary. Kaci to „nazici i ich kolaboranci”, patrzcy z boku to Polacy, a ofiary to oczywicie ydzi. Na adne niuanse nie ma miejsca.

Szczeglnie na obraz yda kolaboranta.

Historiografia ydowska rzeczywicie nie kwapi si do opisywania dziejw ydw na Kresach pod okupacj sowieck. A jeli ju kto o tym wspomni, to powtarzalno pewnych argumentw sprawia wraenie, e w tej sprawie rwnie obowizuje jaki instrukta. W ksikach, o ktrych mowa, wszystko zaczyna si po 22 czerwca 1941 roku. Na Kresy wkraczaj Niemcy i zaczyna si koszmar.

To ju mona opisa za pomoc schematu Bauera.

Ot to. Zdarzenie, ktrego wiadkiem by Davies, skania do refleksji: Czy historyk rzeczywicie musi by bardem swojego narodu i pisa tylko o wygodnych dla niego faktach? Poza tym czy owi historycy zaproszeni na instrukta do ambasady Izraela s historykami ydowskimi czy angielskimi? Jakiej „narodowoci” s ich pogldy? Odpowied na to pytanie ma charakter fundamentalny, bo analogiczne zjawiska wystpuj przecie w innych krajach.

Ksiki maj „narodowo”?

Ta sprawa nie miaaby znaczenia, gdyby chodzio o fizyk czy astronomi. Ale na przykad Nechama Tec, ktra nie ukrywa, e jest ydwk, prezentowana jest jako historyk kanadyjski. A przecie jej ksika „Opr”, na kanwie ktrej nakrcono superprodukcj o ydowskich partyzantach, braciach Bielskich, wyraa skrajnie subiektywny, ydowski punkt widzenia. Choby operowanie przez ni terminem „White Poles”, czyli Bieopaliaki. To obraliwy termin, ktrym sowiecka propaganda i dokumenty NKWD okrelay onierzy AK i wszystkich innych Polakw, ktrzy nie sympatyzowali z Moskw. Peter Duffy, autor wydanych ostatnio w Polsce „Braci Bielskich” – przedstawiany jako historyk amerykaski – uznaje za Tewje Bielskiego za... czoow posta wojny obok Churchilla i Roosevelta.

W wielu ksikach ydowskich historykw pojawia si motyw polskiego antysemityzmu. Ale przecie nie mona negowa, e takie zjawisko wystpowao.

Sugerowabym, eby obok antysemityzmu i antyjudaizmu wprowadzi nowe pojcie: antyydowsko. Uczucie niechci do ydw w Polsce niekoniecznie byo wywoane niechci rasow czy religijn. W duej mierze byo skutkiem twardej walki o byt. Z wielkiego kryzysu waciwie nie wydwignlimy si do koca dwudziestolecia. Wczeniej prowadzilimy wojny o granice, przez kraj przesza niszczycielska nawaa bolszewicka. To byo biedne pastwo. Przedstawiciele obu narodowoci ostro wic ze sob rywalizowali o chleb.
Wrmy do sprawy kolaboracji. ydzi byli bardzo religijn, tradycyjn spoecznoci. Wielu z nich korzystao z dobrodziejstw wolnego handlu. To nie s potencjalni sympatycy komunizmu.

Wedug Grossa i badaczy o zblionych do niego pogldach z Sowietami kolaborowa niewielki promil tej spoecznoci.

To s twierdzenia bez pokrycia rdowego. Skala kolaboracji bya znacznie wiksza. Aktywny udzia w sowietyzacji wzio co najmniej kilkanacie procent ydowskiej populacji. Obojtno wobec upadku pastwa polskiego bya za pena i powszechna. Tu w gr wchodzi przytaczajca wikszo ydw. Powszechnym zjawiskiem byy antypolskie drwiny i docinki. Inaczej zachowywa si niewielki promil tej spoecznoci – zamoni ydzi z tak zwanych klas posiadajcych, ktrzy wiedzieli, e nie pasuj do sowieckich porzdkw.

Ale ydzi take padli ofiar sowieckich represji.

Choby przedstawiciele wspomnianych „klas posiadajcych”. Zostali wywiezieni razem z polskimi ssiadami do agrw lub na zesanie. Ale spjrzmy na wielk deportacj z 13 kwietnia 1940 roku. Jej ofiar pady rodziny aresztowanych w poprzednich miesicach. Tam prawie wcale nie ma ydw! Do wiosny 1940 roku nie dawali wic Sowietom podstaw do akcji represyjnych, nie byli traktowani jak wrogowie. Potem nadesza deportacja czerwcowa, ktra bya ju gwnie ydowska. Jednak wtedy wywieziono automatycznie wszystkich uchodcw spod okupacji niemieckiej. A wic w wikszoci ydw, ktrzy uciekli przed Hitlerem. Miejscowych nie wywoono.

Czy kolaboracja czci ydw z Sowietami moga by przyczyn zbrodni w Jedwabnem i innych pogromw, do ktrych doszo w 1941 roku po wkroczeniu Niemcw?

To trzeba zbada. Ja uwaam, e by to wanie prymitywny akt odwetu, dziaanie skdind nie do zaakceptowania. Pogromy w 1941 roku nie byy jednak tylko dzieem Polakw. Na ydach wzili odwet na przykad Ukraicy, ktrzy byli wiadkami ich kolaboracji w poudniowo-wschodniej czci Rzeczypospolitej. Take Litwini czy Rumuni, ktrzy zetknli si z tym zjawiskiem na swoich – okupowanych przez Sowietw – terytoriach. Gdy Sowietw wyparli Niemcy, ludzie ci wzili si do wyrwnywania rachunkw.

Wedug czci historykw za mord w Jedwabnym win ponosz „polski antysemicki katolicyzm” i „endecka propaganda”.

Oczywicie nie mona wykluczy, e w Jedwabnem dziaali ludzie o sympatiach endeckich. Przyczyny masakry byy zapewne zoone. To tak jak z umierajcym ze staroci czowiekiem. Wszystkie jego organy s ju wyczerpane i umiera on z wielu przyczyn. Ale zawsze jest co, co rozpoczyna proces. Katalizatorem tego, co si stao w Jedwabnem i innych miejscowociach, bya prawdopodobnie postawa ydw pod okupacj sowieck.

Co ydw przycigao do Sowietw?

Przypominam, e mwimy o czci tej spoecznoci. Kluczem do zrozumienia tej postawy jest zapewne fakt, e by to nard yjcy w diasporze. Taki nard, jeeli chce przetrwa, musi mie jak najlepsze relacje z kad wadz. ydzi na Kresach poszli jednak za daleko. Czym innym jest ukadanie si z nowym rzdem, a czym innym wiwatowanie na widok wrogich wojsk, wsppraca z aparatem przemocy okupanta. Powinnimy mwi naszym ydowskim przyjacioom: „Wyobracie sobie, gdyby do Izraela – odpuka – wkroczya armia syryjska. Na ulic wyszliby przedstawiciele waszej mniejszoci arabskiej, caowali czogi i wydawali w rce najedcy patriotycznie nastawionych ydw. Postarajcie si zrozumie, co moglimy czu we wrzeniu 1939 roku”.

Donosicielstwo byo a tak rozpowszechnione?

Nawet jeeli otwarte zostan tajne archiwa NKWD, nie dowiemy si z nich, e na przykad we Lwowie byo, powiedzmy hipotetycznie, 3 tysice agentw ydowskich. Pod okupacj sowieck wystpowao bowiem zjawisko donosu obywatelskiego. Donosiciel taki nie by zarejestrowanym agentem, nikt nie wydawa mu rozkazw. Wystarczyo, e ulic szed patrol i ten czowiek pokaza palcem: „On by przed wojn oficerem!”. Sowieci go aresztowali, a donosiciel szed dalej. ladw takiego donosu w archiwach w postaci teczki agenta nie znajdziemy. Jest ich za to peno w relacjach polskich wiadkw. Zjawisko to potwierdzaj take rda sowieckie.
Nawiasem mwic, gdyby przyj propozycj Grossa z okresu debaty nad Jedwabnem, e wszystkie relacje ydowskie naley uznawa za prawdziwe, to polskie chyba te powinny otrzyma ten sam status.

Jaka bya skala donosicielstwa?
Wedug polskich rde relacyjnych – raczej masowa. Dlaczego sowieckie suby specjalne tak atwo poradziy sobie z polskim podziemiem? Czyli zrobiy co, czego nie udao si zrobi gestapo pod okupacj niemieck. A przecie enkawudzici to byli w wikszoci prymitywni osobnicy z czteroklasowym wyksztaceniem. Jedn z gwnych przyczyn moe by wanie donosicielstwo. Konspiracja polska na Kresach powstawaa pod czujnym okiem niepolskich ssiadw, zreszt nie tylko ydw, i NKWD to wykorzystao.

Czy dowiadczenie ydowskiej kolaboracji miao wpyw na postawy Polakw w pniejszej fazie wojny?

Obawiam si, e tak. Kiedy ziemie polskie w 1941 roku zostay „zjednoczone” przez Niemcw, opowieci o tym, co si dziao na Kresach, szybko rozprzestrzeniy si po caym kraju. Zaczto postrzega ydw jako element niepewny, ktry w momencie zagroenia pastwa moe zachowa si wbrew jego interesom. ydzi dostarczyli Polakom wietnego alibi. Gdy Niemcy zaczli ich na masow skal mordowa,
Polacy mogli sobie powiedzie: Nie musimy im pomaga. Skoro jest to ywio nam nieprzyjazny, obojtny, to dlaczego mamy go teraz wspiera w nieszczciu? Po co si naraa?”. By moe skala pomocy byaby wiksza, gdyby nie ta kolaboracja.

Ale mimo to wielu Polakw pomogo ydom.

Dlatego nasi Sprawiedliwi wrd Narodw wiata ocieraj si niemal o wito. A ju w szczeglnoci na Kresach. Przecie ci ludzie dowiadczyli lub byli wiadkami rnych epizodw, w ktrych cz ydw odegraa negatywn rol. A mimo to decydowali si na ratowanie ich w imi wyszych racji, chrzecijaskiej mioci bliniego. Nazwa tak postaw bohaterstwem to troch za mao.

Ale bywao odwrotnie. Po napisaniu recenzji paskiej ksiki dostaem list od czytelnika. Opisa, jak ydzi uratowali jego dziadka przed obaw sowieck. Przewieli go pod sianem na wozie.

Oczywicie podczas okupacji byli te przyzwoici ydzi. Nie wolno stosowa uoglnie. Cay czas mwimy o czci ydw. Ojciec mojej znajomej by zawodowym podoficerem i jego ydowski ssiad, ktry by w NKWD, uratowa mu ycie. Uprzedzi go przed aresztowaniem. Inny przykad: kilkuset ydw napisao petycj do NKWD, aby zwolni z wizienia znajomego waciciela ziemskiego. Takie przypadki si zdarzay, ale naleay do wyjtkw. By moe, wzorem ydw, powinnimy uhonorowa takich przedstawicieli mniejszoci jakim honorowym tytuem? Na przykad Lojalny wobec Rzeczypospolitej.

Czyli ydzi pod okupacj sowieck wykazali takie same postawy, o jakie oskaraj Polakw pod okupacj niemieck. Obojtno wikszoci i donosicielstwo czci.

Rzeczywicie – stosujc podzia Jehudy Bauera – ydzi na Kresach byli obojtnymi obserwatorami. W archiwum Ringenbluma mona znale choby tak impresj: ostatni rzecz, jak syszeli ydzi jadcy do obozw, byy miechy polskich przechodniw. Ja za dysponuj relacjami o tym, e niekiedy Polakom z Kresw prowadzonym do obozw lub wizie towarzyszyy kuksace, wyzwiska i miech ydowskiego tumu.

Wierzy pan, e ydzi z ich emocjonalnym podejciem do historii bd potrafili spojrze na siebie nie tylko jako na ofiary?

Gdybymy nie mieli nadziei, e mona zmieni wiat, to po co w ogle robi cokolwiek w yciu? Jest nam potrzebna rewolucja w myleniu i wzajemnych relacjach. Musimy wreszcie zacz otwarcie rozmawia. Nie reagowa histerycznie na racje drugiej strony. Nard, ktry wyda tak wielu wybitnych naukowcw, uhonorowanych tyloma Nagrodami Nobla, na pewno posiada intelektualistw, ktrzy s w stanie przezwyciy mylowe schematy i spojrze prawdzie w oczy.

W Polsce kada prba dyskusji na temat negatywnych postaw Polakw podczas wojny skutkuje natychmiastowymi oskareniami o szarganie witoci i opluwanie bohaterw. Tak samo reaguj ydzi.

Co w tym jest. Choby polska reakcja na ujawnienie sprawy Jedwabnego. To dziecinne pjcie w zaparte byo dla mnie nie do zniesienia. Rzeczywicie, moe ma pan racj. By moe polscy ydzi, yjc tyle lat w naszym kraju, przejli niedobre cechy narodowe Polakw.
Ale jeeli jestemy tak bardzo do siebie podobni, tym bardziej powinnimy si porozumie. Moe nawet pokocha.

Prof. Krzysztof Jasiewicz
jest jednym z najwikszych znawcw dziejw najnowszych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Oprcz bada prowadzonych w Polsce i polskich instytucjach na Zachodzie zapozna si z wikszoci archiww posowieckich w europejskiej czci byego czerwonego imperium (Litwa, otwa, Estonia, Rosja, Biaoru, Ukraina, Modawia). Kieruje Samodzieln Pracowni Analiz Problemw Wschodnich w ISP PAN w Warszawie. Jest autorem m.in. ksiek „Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941”, „Lista strat ziemiastwa polskiego 1939–1956“, redaktorem tomw „wiat niepoegnany“, „Europa nie prowincjonalna“. W swojej najnowszej ksice „Rzeczywisto sowiecka 1939 –1941 w wiadectwach polskich ydw“ zaj si zjawiskiem kolaboracji czci ydw – obywateli II RP – z sowieckim okupantem.
Takie przypadki si zdarzay, ale naleay do wyjtkw. By moe, wzorem ydw, powinnimy uhonorowa takich przedstawicieli mniejszoci jakim honorowym tytuem? Na przykad Lojalny wobec Rzeczypospolitej.

to by byo co, na pewno odbio by si szerokim echem w wiecie, tylko czy w Polsce s jacys politycy zdolni do takiej akcji?

a tak oglnie to przeczytabym te jaki e tak powiem kontr-wywiad, tylko sensowny a nie na poziomie aliny Caej bd Tomasz Grossa.
jaki kontrwywiad?
facet gada bardzo ostronie by nikogo nie obrazi, zero wychodzenia poza ustalenia rdowe itd.
Co do tych "deportacji" czerwcowych 1941r to wywoono wtedy polsk ludno z pasa przygranicznego, ze wzgledu na nadcigajcy wybuch wojny sowiecko-niemieckiej, Polak wywoono do kzachstanu i na syberi
wczeniejsze "deportacje" ydw nie byy powodowane walk z "wrogiem ludu" ale tym e uciekinierzy z GG stoczeni w np takim biaymstoku nie mieli nic do roboty, nie mieli gdzie mieszka itd wic wywoono ich na tereny zindustralizowane by wykorzysta do pracy w fabrykach, nie miao to jednak nic wsplnego z deportacjami "polskich elementw wywrotowych"

najbardziej w tym wywiadzie porusza mnie kwestia tych spotkaw amabsadzie Izraela, nie trzeba by sherlockiem holmesem by podejrzewa ze taka pani alinka caa te dostaa takie instrukcje, o czym zreszt pisaem wielokrotnie (a co byo obiektem drwin ze strony tych ktrym si wydaje e pani caa ot tak sama z siebie zacza pierdoli od rzeczy)
Po relacji Daviesa ktry by na taki mspotkaniu chyba nikt nie ma wtpliwoci jak to wyglada u nas w Polsce, wielokrotnie te pisaem o dziwnych powizaniach niektrych polskich badaczy z niemieckimi fundacjami, zwaszcza na ziemiach "przyczonych"
zawsze warto wysucha dwch stron, byle byo to oparte na prawdzie a nie w stylu A.Caejzawsze warto wysucha dwch stron

no a ten kole wg ciebie jest po ktrej stronie?

jaki kontrwywiad?
facet gada bardzo ostronie by nikogo nie obrazi"

srednio mu to wyszlo.

no a ten kole wg ciebie jest po ktrej stronie?

moim zdaniem jest po dobrej stronie

nie obrazil, ale w kilku momentach zirytowal.
a czym konkretnie?

bo mnie wyczualnym strachem
przedewszystkim tym fragmentem

Co w tym jest. Choby polska reakcja na ujawnienie sprawy Jedwabnego. To dziecinne pjcie w zaparte byo dla mnie nie do zniesienia. Rzeczywicie, moe ma pan racj. By moe polscy ydzi, yjc tyle lat w naszym kraju, przejli niedobre cechy narodowe Polakw.
Ale jeeli jestemy tak bardzo do siebie podobni, tym bardziej powinnimy si porozumie. Moe nawet pokocha

po pierwsze zaslania sie jedwabnem, "moze i zle o was pisze drogie zydy ale sami zobaczcie, uwazam ze macie racje z jedwabnem wiec w gruncie rzeczy jestem dobrym czlowiekiem" . odpowiedzialnosc za masakre przygotowana i przeprowadzona przez komunistyczne wladze gosc zrzuca w calosci na niedobrych polakow ktorzy sie chcieli zemscic, bardzo tani chwyt.
ale juz z tymi zydami ktorzy przejeli od nas najgorsze nasze cechy (jakie to sa? a najlepszych czemu nie chieli przejac?) to juz przegiol na calego i dostal by odemnie siarczystego kopa w dupe. i pod jakim wzgledem zydzi i polacy sa do siebie tacy podobni skoro on sam twierdzi ze postawy tych narodow roznily sie diametralnie podczas drugiej wojny swiatowej i po jej skonczeniu?
Jeeli polski profesor historii, boi si o pewnych wtkach historycznych mwi, czy mwi ale z pewnym strachem, to znaczy e mamy ostr cenzur w wiadomych kwestiach. Mnie to nie dziwi, bo przecie kolejni prezydenci chodz w jarmukach,a w sejmie prowadzi si na serio debat czy nie powiesi w sejmie obok krzya gwiazdy dawida .

http://www.youtube.com/watch?v=QKtgjnUupWU

Szacunek bo facet naraa swoje stanowisko i autorytet...

odpowiedzialnosc za masakre przygotowana i przeprowadzona przez komunistyczne wladze gosc zrzuca w calosci na niedobrych polakow ktorzy sie chcieli zemscic, bardzo tani chwyt.
Kowal pomylio ci si jedwabne z pogromem kieleckim
faktycznie, w tej sprawie akurat niemcy byli zamieszani, czyli prowokacja pozostaje prowokacja.

w tej sprawie akurat niemcy byli zamieszani, czyli prowokacja pozostaje prowokacja

to nie do koca tak, w latach 39-41 w takich miejscowociach ydowscy kolaboranci mocno rzucali si w oczy, donosy, deportacje itd. wic jeeli nawet tylko 10% ludnoci ydowskiej czynnie wspierao komunistw (a pozostae 90% bylo obojtne) to te 10% stanowio wikszo z kolaborantw,

wiele osb z takich przygranicznych miejscowoci (bo jedwabne w 39-41 byo blisko granicy niemiecko-sowieckiej) w czerwcu 1941r stracio bliskich bo jak juz pisaem sowieci czycili pzredpole z niepewnego elementu przed planowanym atakiem na rzesz, nadchodzi 22 czerwca, komunisci z kolaborantami uciekaj, Polacy mocno przeywaj jeszcze fal deportacji sowieckiej kta trwaa w najlepsze a do 22 czerwca, wchodzi nowy okupant ktry ogasza wkoo e mona bezkarnie mci si za lata komunizmu, po miasteczkach jed specjalne grupy ktre zaczynaj rozwala ydw na miejscu, ludzie czuj e mog wyrwna porachunki, z braku prawdziwych sprawcw ich nieszczcia "giew" spada na tych co zostali, prymitywne jednostki polskie bior udziaw tych zajciach, tam w tym Jedwabnem zabito ok 350 osb, bardzo duo starcw, kobiet i dzieci. Majtek zamordowanych rozszabrowano. Dzi ciko jest ustali czy niemcy bezporednio przyczynili sie do pogromu i czyja by inicjatywa.
Po wojnie w tej sprawie byo par procesw, zapado troch wyrokw w czasach kiedy polskim sdownictwem rzdzili ydzi, o dziwo byl tylko jeden KS zamieniony na doywocie i 9 wyrokw wizienia za "pomoc w zabjstwie", 12 osb uniewinniono, nie chce mi sie wierzy by prlowskei downictwo ot tak sobie akurat w tej sprawie odpucio, w czasach kiedy ostro karano za szmalcownictwo i kolaboracje z nazistami.
Ziemkiewicz nie tak dawno (niedokadnie, jak ma w zwyczaju) przypomnia spraw Witolda Kieuna, ktry straci kiedy posad na amerykaskim uniwersytecie

jego yciorys w piguce:


Witold J. Kieun (ur. 6 lutego 1922 r. w Wilnie) – profesor dr hab., jeden z najwybitniejszych polskich teoretykw zarzdzania [...] onierz Armii Krajowej, podporucznik czasu wojny, powstaniec warszawski, wizie sowieckich agrw ... Walczy w powstaniu warszawskim pod pseud. Wypad. ... Uczestniczy m.in. w akcji zdobycia Poczty Gwnej ... Komendy Policji ...
Samodzielnie wzi do niewoli 14 jecw niemieckich (przy czym pozyska 14 karabinw oraz 2000 sztuk amunicji) ... W marcu 1945 wskutek zdrady zosta aresztowany przez NKWD. Przesuchanie odbyo si na Montelupich. Nie ujawni adnych nazwisk, nie przyzna si do swojej podziemnej dziaalnoci ...

[1]

i frag. wywiadu w ktrym opisuje jak to byo w USA:


Zdecydowaem si jednak na powrt do Temple Universityw Filadelfii, gdzie uprzednio pracowaem cay rok i odniosem duy sukces plasujc si bardzo wysoko w anonimowej ocenie dokonywanej przez studentw. W telefonicznej rozmowie dziekan umwi si, e dwa tygodnie przed wyjazdem z Burundi, podam mu dokadny czas przylotu celem spotkania mnie na lotnisku i przygotowania odpowiedniego pomieszczenia. Niestety, na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem, na mj telefon dziekan prof. Mazze grobowym gosem owiadczy mi, e niestety nie przewidzia wysokoci posiadanych rodkw budetowych, i e moje zaangaowanie jest w tym roku nieaktualne [...]

Czy sprawa odmowy zatrudnienia w Filadelfii wyjania si w kocu?

Tak, wyjania si wiele lat pniej, gdy spotkaem swego koleg z Uniwersytetu w Filadelfii, ktry opowiedzia mi, e na posiedzeniu Rady Wydziau dziekan zawiadomi, e angauje dawnego koleg Witolda Kieuna do pracy w Temple University.
Jeden z profesorw owiadczy, wwczas e, Witold pracujc w Temple "przyzna" mu si e w czasie wojny by czonkiem polskiej Armii Krajowej (Home Army), dlatego po zakoczeniu wojny by aresztowany przez radziecki aparat bezpieczestwa (KGB) i deportowany do obozu w Zwizku Radzieckim. Angaujc go do pracy szkoa moe mie trudnoci ze wspprac np. z gmin ydowsk, czy organizacjami kombatantw II wojny wiatowej. Poniewa nikt nie wiedzia czym bya polska Armia Krajowa (Home Army) wyjani, e gdzie przeczyta, e to bya to nazistowska organizacja wsppracujca z hitlerowcami w czasie okupacji Polski. Ta informacja zdziwia obecnych, bo pracujc tam cay rok akademicki 1980-81 zdobyem sobie opini demokraty, humanisty [...]

[2]


Apropo Jedwabnego nieyjcy prof Strzembosz w ksice "Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrz X 1939-VI 1941" twierdzi, e okolice Jedwabnego byy jednym z centrw antykomunistycznego ruchu oporu i ludzie z tych terenw padali ofiarami straszliwych represji komunistycznych, sprokurowanych w duej mierze przez wiadomo kogo. Pisze te, e z polskimi kolaborantami rozprawiano si bardzo okrutnie np zabijano jego i ca rodzin a zabudowania palono do goej ziemi. Apogeum odwetu to by czerwiec -lipiec 1941 gdy Sowieci uciekli w popochu,a kolaboranci czsto nie zdyli. skoro mordowano polskich kolaborantw, to dziwne byo by gdyby agodniej traktowano np ydowskich, natomiast wymordowanie reszty ydw z Jedwabnego to ju moga byc robota niemiecka. Przecie stalinowski wymiar sprawiedliwoci skazywa na ks za samo podejrzenie o "antysemityzm" a tutaj po wojnie mamy stosunkowo agodne wyroki, poza tym wikszo oskaronych w czasie wojny walczya w AK i niektrzy w NSZ i do koca (np gwny oskarony Laudaski) utrzymywali, e powojenny proces to zemsta za dziaalno w antykomunistycznym i narodowym ruchu oporu.

nieze jaj s w wikipediii, gdzie w notce na temat pogromu zrobiono z laudaskiego niemieckiego andarma


Wedug Jana Grossa[9] prowodyrami tego mordu i przywdcami jedwabiskiego tumu byo czterech byych wsppracownikw NKWD, ktrzy wedug niego w ten sposb prbowali wymaza swoj przeszo i uwiarygodni si w oczach nowego okupanta. Dwch z nich – Jerzy Laudaski i Karol Bardo – w pniejszym okresie zostao niemieckimi andarmami.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrom_w_Jedwabnem

laudaski mia w auschwitz nr 63805, od wrzesnia 42r wizie pawiaka, potem auschwitz, Gross-Rosen i Sachsenhausen

wg Grossa w tym czasie by "niemieckim andarmem"
to, to jest piku przy angielskiej Wikipedii. ta ju traktuje temat z penym profesjonalizmem

fragment hasa


Before the pogroms some jews felt something terrible was going to happen and they begged the local priest to help them by talking to his people, the priest said, theres nothing i can do for you jews. Before they were burnt alive the polish christians subjected the innocent jews to all sorts of tortures and humiliations like ripping the foetus from pregnant jewish women, forcing the young strong jewish men to carry a statue of lenin before murdering the jews, beating jews with iron bars and wooden clubs, one jew had his eyes gouged out and tongue cut off and left to die for 12hours, after the buring the christians moved from house to house trying to find elderly or sick jews, when they found a little jewish girl called cala (hala)hiding in a chicken coup, they picked her up and carried her to the flames of the still burning barn and threw her on their, then the polish christian murderers rounded up the innocent jewish children that they found hiding and murdered them with pitchhforks, other jews they drowned in the local pond, others they left in the town square all day in 30 degree+ heat without any water, and many jews passed out from heat stress. This was the legacy that the so called 'friendly polish christian' community did to the jews of jedwabne.May the perpetrators burn in hell for all eternity, and may the poor jews live forever in peace in the garden of eden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jedwabne
a jak juz jestemy przy ydach to czytaliscie o pzresniu obamy w 65 rocznic wyzwolenia auschwitz?

Prezydent USA Barack Obama przesa nagranie wideo na odbywajce si w Krakowie III Midzynarodowe Forum Holocaustu "Let My People Live!".


Podzikowa prezydentowi Kaczyskiemu, premierowi Tuskowi i polskiemu narodowi za zachowanie Auschwitz - "miejsca tak bardzo bolesnego dla narodu polskiego, ktre jest jednoczenie miejscem pamici i rdem refleksji dla wiata".
Podkrela, e "ziemia w Auschwitz jest uwicona prochami ydw i tych, ktrzy prbowali ich ocali. Byo ich wielu: ydw, Polakw, Wgrw, Francuzw i Holendrw, Romw i Rosjan, hetero i homoseksualistw oraz wielu innych".

http://wyborcza.pl/1,7684...i_sumienia.html

[ Dodano: |1 Lut 2010|, 2010 20:31 ]
Jak patrze ile osob korzysta z takiej wikipedii a widze tam takie hasla jak to o jedwabnym to mi sie plakac chce.

to, to jest piku przy angielskiej Wikipedii. ta ju traktuje temat z penym profesjonalizmem

fragment hasa


Before the pogroms some jews felt something terrible was going to happen and they begged the local priest to help them by talking to his people, the priest said, theres nothing i can do for you jews. Before they were burnt alive the polish christians subjected the innocent jews to all sorts of tortures and humiliations like ripping the foetus from pregnant jewish women, forcing the young strong jewish men to carry a statue of lenin before murdering the jews, beating jews with iron bars and wooden clubs, one jew had his eyes gouged out and tongue cut off and left to die for 12hours, after the buring the christians moved from house to house trying to find elderly or sick jews, when they found a little jewish girl called cala (hala)hiding in a chicken coup, they picked her up and carried her to the flames of the still burning barn and threw her on their, then the polish christian murderers rounded up the innocent jewish children that they found hiding and murdered them with pitchhforks, other jews they drowned in the local pond, others they left in the town square all day in 30 degree+ heat without any water, and many jews passed out from heat stress. This was the legacy that the so called 'friendly polish christian' community did to the jews of jedwabne.May the perpetrators burn in hell for all eternity, and may the poor jews live forever in peace in the garden of eden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jedwabne

cholera, a moja wikipedia pokazuje co takiego:

On the morning of July 10, 1941, by the order of mayor Marian Karolak and the town's German gendarmerie,[22] a group of Polish men from around Jedwabne and neighboring settlements was assembled,[23] which then rounded up the local Jews as well as those seeking refuge from nearby towns and villages such as Wizna and Kolno. The defenseless Jews were taken to the square in the centre of Jedwabne, where they were ordered to pluck grass, attacked and beaten. A group of Jewish men were forced to demolish a statue of Lenin that had been put up earlier by the Soviets and then carry it out of town while singing Soviet songs. The local rabbi was forced to lead this procession of about 40 people. The group was taken to a pre-emptied barn,[14] killed and buried along with fragments of the monument, while most of the remaining Jews, estimated at around 250[14] to 400, including many women and children, were led to the same barn later that day, locked inside and burned alive using kerosene from the former Soviet supplies (or German gasoline, by different accounts) in the presence of eight German gendarmes, who shot those who tried to escape.[14] The remains of both groups were buried in two mass graves in the barn.[14][24] Exhumations led to the discovery not only of the charred bodies of the victims in two mass graves, but also of the bust of Lenin (previously assumed to be buried at a Jewish cemetery) as well as bullets that according to a 2000 statement by Leon Kieres, the chief of the IPN, could have been fired from 1941 Walther P38 type pistols.[14] Some sources claim that a movie made by Germans during the massacre was shown in cinemas in Warsaw to document the alleged spontaneous hatred of local people towards the Jews. No trace of such movie has been found.[25]
czyzby byy dwie?
czyby Wikipedia jest "tworzona przez uytkownikw dla uytkownikw", itp. wymiaem to na stronie dyskusji komentarzem i teraz ju zmienili. ale zerknij w histori artykuu

http://en.wikipedia.org/w...oldid=340839326 - to backup z 30 stycznia, haso w tej wersji ktre ja zobaczyem. ciekawe co w nim bdzie jutro
jednym sowem trzeba by czujnym czasami te wyapuje po angielskiej wiki takie kwiatki, ale w bardziej przypadkowych miejscach - np. co sprawdzaem o jakim producencie filmowym i w jego angielskojzycznym yciorysie bya notka, e urodzi si w przedwojennej Polsce z ktrej wyjecha ze wzgldu na tradycyjny polski antysemityzm

tradycyjny polski antysemityzm

No a jaki?
We usid u Babci przy tradycyjnym polskim obiedzie w czapce.Dostaniesz reprymend.Taka tradycja.Skd si wzia?

No a jaki? Ten wyssany z mlekiem matki.
Raczej podawany ukradkiem w obiedzie Babci.


 

Powered by WordPress dla [WIEŻA WIDOKOWA JAGODA]. Design by Free WordPress Themes.